Åpent møte om klimagassutslipp

06 July 2020

Målet med møtet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i observasjonsnettverket til ICOS for å verifisere de norske så vel som de internasjonale klimagassutslippene.

Møtet er en oppfølging av det meget vellykkede møtet mellom forvaltning og forskning i 2018. Da ble det konkludert med at miljøforvaltningen så stor nytte av de såkalte fluks-kartene med oversikt over utviklingen i de observerte norske klimagassutslippene. Siden sist møte i juni 2018 har det skjedd flere interessante utviklinger som sommertørken i 2018 og Covid-19, og vi har 2 nye år med rapporterte norske utslipp å sammenligne med observasjonene.

 

På møtet vil Miljødirektoratet legge fram utslippstall til og med 2019 fra SSB. Det vil også bli presentert hvordan tallene samles inn og beregnes og hva slags usikkerhet som er knyttet til datagrunnlaget.

Representanter fra ICOS Norge vil presentere oppdaterte fluks-kart basert på de nyeste samlingene av utslippsobservasjoner fra de norske ICOS stasjonene. Datamateriale og tjenestene fra karbonportalen til ICOS som samler data fra mer enn 130 stasjoner i det Europeiske nettverket vil også bli presentert. Produktene og tjenestene er i stadig utvikling og vil kunne være nyttige for langt flere enn klimaforskere.

Det vil også bli presentert noen interessante observasjoner knyttet til Covid-19 og sommertørken i 2018. Ledende representanter fra ICOS publiserte i mai 2020 en artikkel der de på bakgrunn av ICOS observasjoner konkluderer med at Covid-19-nedstengningen har nesten ingen innflytelse på økningen av CO2 i atmosfæren (kilde https://www.icos-cp.eu/event/917).

Tid og sted: 28 oktober 2020 kl 1000-1500, Miljødirektoratet i Oslo (Grensesvingen 7, 0661 Oslo.) Dersom møtet ikke kan avholdes fysisk vil det bli avholdt digitalt.

Foreløpig Program:

Forvaltningens ståsted og behov

- Det norske klimagassregnskapet – presentasjon av siste tilgjengelig data til og med 2019 v/ representant fra Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet

-Hvordan lages de nasjonal utslippstallene og hva slags usikkerhetsmomenter er knyttet til datagrunnlaget  v/ representant fra Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser i Miljødirektoratet

Hva sier klimaobservasjonene (Innspill fra klimaforskere fra ICOS Norge)

-How can ICOS data and products impact science and policy? v/ Alex Vermeulen, Direktør, ICOS Carbon Portal

-Nye flukskart for klimagassene metan (CH4) og CO2.

- Sommertørken 2018.

-Covid-19.

 -Hva sier dataene om utvikling av CO2 og CH4 i atmosfære i Norge og på Svalbard?

-Klimaregnskap i de norske havområdene   

Invitere interesserte deltakere til å presentere egne brukerperspektiv knyttet til klimagassutslipp basert på ICOS data og den norske jordsystemmodellen (Norwegian Earth System Model - NorESM). Frist for abstract er 18.9 via epost til Ingvild Byskov (Ingvild.Byskov@miljodir.no).


Bakgrunn 

Kunnskap gjennom observasjoner. Dette er målet med forskningsinfrastrukturen ICOS. Under klimatoppmøte i Paris inngikk mer enn 190 land en global klimaavtale der de ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. Nasjonene har meldt inn løfter til FN om reduksjoner i CO2-utslippene, men hvordan kan vi være sikre på at de innrapporterte klimatiltakene fører til reelle utslippskutt?

En del av svaret er et storstilt europeisk observasjons- og målenettverk som måler og kvantifiserer konsentrasjonene av drivhusgasser som CO2 og metan i atmosfæren, i havet og på land som skal sikre pålitelige karbonmålinger i hele klimasystemet. De nasjonale observasjonsnettverkene er selve ryggraden i det europeiske observasjonssystemet ICOS. ICOS Norge omfatter derfor målestasjoner på land, i havet og atmosfæren for å kunne fremskaffe vitenskapelige data på hele karbonkretsløpet.

De norske utslippsobservasjonene er en del av en internasjonal infrastruktur, der de stasjonene som gjennomfører observasjonene går igjennom en ny og anerkjent sertifiseringsprosess Siden 2016 har de fleste av de norske stasjonene blitt sertifisert, som betyr at vi kan være sikre på at dataene gir et riktig bilde av faktiske utslipp og opptak av klimagasser som er sammenlignbart på tvers av Europa. I år ble også ICOS akseptert som en observatør til United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (kilde https://www.icos-cp.eu/event/888)

Miljødirektoratet skaffer og formidler miljøinformasjon gjennom bl.a. overvåking og kartlegging av miljøtilstanden. Vi gir faglige råd og analyser som underlag for politikkutforming. Som utøvende og iverksettende forvaltningsmyndighet, styrer og veileder Miljødirektoratet regionalt og kommunalt nivå, og deltar i internasjonalt klimasamarbeid.